TSUE (poprzednio ETS) rozstrzygnie, czy kwestie formalne mogą skutkować wyższą akcyzą na oleje opałowe

W dniu 4 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącym dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, a dokładnie: opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów opałowych (sygn. akt I SA/Wr 562/14). TSUE ma rozstrzygnąć:

1. czy art. 5 w zw. z art. 2 ust. 3 i w zw. z art. 21 ust. 4 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE z dnia 31 października 2003 r. nr L 283, s. 51 i nast.; dalej dyrektywa 2003/96) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on regulacji krajowej przewidzianej w treści art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2009 r. nr 3 poz. 11 ze zm.; dalej u.p.a.), która nakazuje zastosowanie stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych do oleju opałowego na skutek braku spełnienia przez podatnika wymogu formalnego przewidzianego w art. 89 ust. 14 – 15 u.p.a.?
2. czy zasada proporcjonalności nie sprzeciwia się wymogowi formalnemu przewidzianemu w art. 89 ust. 14-15 u.p.a. uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w ustawowym terminie, abstrahując od zaistnienia warunku materialnego w postaci sprzedaży paliwa na cele opałowe?
3. czy zgodna z zasadą proporcjonalności jest sankcja przewidziana w treści art. 89 ust. 16 u.p.a. polegająca na obciążeniu sprzedawcy podatkiem akcyzowym, jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, wyliczonym według stawki przewidzianej dla paliw silnikowych (art. 89 ust. 4 pkt 1 u.p.a.) w odniesieniu do oleju opałowego na skutek niespełnienia warunku formalnego przewidzianego w treści art. 89 ust. 14-15 u.p.a.?

Odnotować należy, iż jest to pytanie prejudycjalne długo oczekiwane przed przedsiębiorców handlujących olejem opałowym w Polsce. Przypomnieć należy, iż w dniu 11 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił się od odpowiedzi na pytania WSA we Wrocławiu i WSA w Białymstoku co do zgodności niektórych przepisów ustawy o podatku akcyzowym z Konstytucją RP (sygn. akt P 24/12, P 50/11).

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) wszczęte postępowania sądowo-adminsitracyjne do czasu rozstrzygnięcia przedstawionych wyżej pytań prejudycjalnych będą zawieszane.