Roszczenie frankowicza w postępowaniu apelacyjnym

Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł 15 września 2020 r. w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 87/19 rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego nominalnie we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach.

Przy rozpoznawaniu apelacji sąd apelacyjny powziął wątpliwość, czy w sprawie między konsumentem a bankiem o ustalenie nieważności w całości – umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, sąd w ramach postępowania apelacyjnego – w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 (1) k.c., może orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?

SN stwierdził, że kredytobiorca może wnosić o taką zmianę. A sąd II instancji może unieważnić umowę.