Przepisy rozporządzenia MF niekonstytucyjne!

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

W dniu 23 września 2014 r. a następnie w dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącą zwolnienia z podatku akcyzowego oraz prawa własności.

W wyroku z 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., oraz z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego w zakresie, w jakim dotyczy przypadków nieświadomego przyjęcia przez sprzedającego oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe zawierającego nieprawdziwe dane, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.

Jest to bardzo ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, pamiętać bowiem należy, iż wprawdzie dotyczy on przepisów już nieobowiązujących (1.01.2003-31.12.2003), niemniej identyczne rozwiązanie legislacyjne przyjęto w kolejnych dwóch rozporządzeniach MF regulujących tę kwestię, które obowiązywały aż do wejścia w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym tj. 1 marca 2009 roku. Wydaje się więc, iż jest kwestią czasu aż te rozwiązanie (przyjęte w kolejnych rozporządzeniach) zostanie uznane za niezgodne z Konstytucją RP.

Wydaje się nieprawdopodobne aby w cywilizowanym kraju sankcje podatkowe ponosił kto inny niż beneficjent przyznanego przez Ustawodawcę przywileju podatkowego (początkowo zwolnienia a po tym niższej stawki podatkowej w podatku akcyzowym).

Przypomnieć należy, iż minister J.Kapica (początkowo) we wszystkich swoich odpowiedziach na interpelacje poselskie utrzymywał, iż – do czasu przyznania uprawnienia do legitymowania nabywcę z dowodu osobistego tj. do dnia 1.03.2009 roku – sprzedawcy oleju opałowego ponoszą tylko odpowiedzialność za kompletność danych zawartych na oświadczeniu, a nie jego treść tj. odpowiadają za część formalną a nie materialną oświadczenia. Tej wykładni nie przyjęły podlegające mu organy celne a w ślad za nimi sądy administracyjne i to zostało uznane przez TK za niezgodne z Konstytucją (powszechnie wypaczona interpretacja w/w przepisów).

źródło: www.trybunal.gov.pl