Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją należą m.in.:

– zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym;

– rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach;

– określenie katalogu przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy;

– wydłużenie terminu do nałożenia znaków akcyzy, do zwrotu niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy;

– odstąpienie od obowiązku prowadzenie ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie jako warunku zwolnienia tych wyrobów od akcyzy,

– umożliwienie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia praktycznie w każdym urzędzie celnym, w którym naczelnik urzędu będzie miał możliwość wiarygodnego potwierdzenia (w systemie teleinformatycznym lub na podstawie dokumentów), że zobowiązanie podatkowe, którym było obciążone to zabezpieczenie, zostało zapłacone;

– wydłużenie terminu i uelastycznienie częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia akcyzowego;

– odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji;

– wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Stawka akcyzy dla wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników paliwowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych będzie wynosiła 0 zł, gdy wyroby te będą nabywane przez podmiot, który będzie zużywał je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (np. nabycie ze składu podatkowego na terytorium kraju lub w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego), jak również gdy będą w posiadaniu takiego podmiotu.

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 czerwca 2015 r., z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Projekt dostępny jest na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/.