Powtarzalna dostawa towarów dla jednego kontrahenta może być dostawą ciągłą (VAT)

Dobra wiadomości dla firm, które łączą z kontrahentami umowy na stałe dostawy czy usługi. Naczelny Sąd Administracyjny istotnie zmienił swoje podejście do pojęcia tzw. usług ciągłych w VAT. Uznał, że taką są nie tylko te świadczone bez przerwy. W dniu 11 kwietnia 2017 roku NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1104/15) dotyczące powstania obowiązku podatkowego dla cyklicznych dostaw towarów, dla których ustalono okresy rozliczeniowe.

Kanwą sprawy była indywidualna interpretacja podatkowa. Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się dostawą farb i lakierów drukarskich. Spółka, jak wskazała we wniosku, wyznaczyła dziesięciodniowe lub miesięczne okresy rozliczeniowe swoim kontrahentom. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Spółka wystawia jedną fakturę dokumentującą wszystkie dostawy na rzecz danego kontrahenta i rozlicza dostawę przyjmując za moment powstania obowiązku podatkowego ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego. Spółka powzięła wątpliwości, czy taki sposób rozliczenia jest prawidłowy i wystąpiła o interpretację indywidualną.

Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskującej i stwierdził, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania każdej dostawy. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który zgodził się z fiskusem. Sąd podkreślił, że dostawa ciągła to taka dostawa, której elementów nie można wyodrębnić.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał rację Skarżącej. Zgodnie z wyjaśnieniami NSA, dostawy świadczone w sposób ciągły to również dostawy cykliczne, świadczone w sposób powtarzalny, z określonymi okresami rozliczeniowymi. Przemawia za tym wykładnia prounijna – art. 64 dyrektywy 112, a także kontekst gospodarczy, tj. ułatwianie życia podatnikom.

Orzeczenie NSA jest przełomowe (por. inne niedawne rozstrzygnięcie, sygn. akt I FSK 425/15), ponieważ do tej pory sądy administracyjne zgadzały się ze stanowiskiem fiskusa, zgodnie z którym powtarzalne dostawy towarów rozliczane na podstawie okresów rozliczeniowych nie stanowią dostawy ciągłej.