Pełnomocnictwo podatkowe ogóle

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy o pełnomocnictwach szczególnych oraz do doręczeń. Podstawą zmian była ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

Natomiast od 1 lipca 2016 r. ta sama ustawa wprowadziła nowy typ pełnomocnictwa, tzw. pełnomocnictwo ogólne. . Różnica w datach wejścia w życie przepisów wynika z tego, że pełnomocnictwa ogólne będą ujawniane w specjalnym e-rejestrze. Po ujawnieniu w nim pełnomocnictwa każdy organ podatkowy będzie mógł sprawdzić za pośrednictwem Internetu umocowanie pełnomocnika ogólnego.

W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw). Nowe rozwiązanie jest korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł działać w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.