Odsetki od nadpłaconego podatku

Jak wiadomo ustawa Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.) określa w sposób bardzo zwięzły kiedy podatnik ma zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Przypomnijmy, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art 51 par 1 o.p.). Natomiast termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art 47 par 1 o.p.). Sprawa się komplikuje, gdy Skarb Państwa ma oddać niesłusznie przetrzymywane środki pieniężne podatnika. Wówczas – uzależniając wypłatę odsetek – bada się np. przyczyny powstania nadpłaty czy datę złożenia wniosku o jej stwierdzenie etc.

W dniu 19 listopada 2015 roku NSA wydał korzystny wyrok dotyczący oprocentowania nadpłaty wynikającej z uchylenia wyrokiem sądu decyzji określającej podatek (sygn. akt II FSK 2545/15). Sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymał decyzję określającą PIT do zapłaty w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powodem wydania decyzji było uznanie przez fiskus, że cena sprzedaży została zaniżona, w związku z czym podatek zapłacony przy podpisaniu aktu notarialnego zbycia nieruchomości był zbyt niski. Podatnik przez pięć lat walczył o uchylenie decyzji i wygrał przed NSA, w związku z czym otrzymał zwrot nadpłaty w terminie wskazanym w art. 77 Ordynacji. Jednak zwrot nie objął odsetek, pomimo że urząd dysponował nadpłatą przez pięć lat.

W związku z tym, podatnik wystąpił o wypłatę odsetek od nadpłaty, powołując się na art. 78 o.p. Zarówno Naczelnik Urzędu Skarbowego, jak i Dyrektor Izby Skarbowej uznały, że odsetki nie są należne.

Jednak zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA stanęły na stanowisku, że zwrot nadpłaty w terminie wskazanym w art. 77 o.p. wcale nie wyklucza jej oprocentowania zgodnie z art. 78 o.p. Zdaniem sądów bowiem, w tej konkretnej sprawie organ musiał wypłacić odsetki za korzystanie z pieniędzy podatnika od dnia pobrania podatku do dnia zwrotu (gdyby spóźnił się ze zwrotem, to musiałby wypłacić jeszcze dodatkowe oprocentowanie).