Niealimentacja – reprezentacja małoletniego

Generalnie rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, ale wyjątkiem są sprawy o niealimentację. Konsekwencją podjęcia uchwały z z 30 września 2010 roku (I KZP 10/10). jest to, iż rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców.

.zba Karna Sądu Najwyższego (sygna akt I KZP 4/20, postanowienie z 25 czerwca 2020 roku) oparła się na wykładni art. 98 par. 2 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mimo że przepis ten mówi, iż żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

1. przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;
2. przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

Tym samym dziecko może być reprezentowane przez jednego z rodziców, gdy chodzi o przysługujące dziecku środki utrzymania, a tymi właśnie są alimenty.