Dostęp do decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej można żądać odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a prokuratura ma obowiązek taki dokument wydać – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Wyrok WSA w Łodzi z 12.05.2020 r., II SAB/Łd 18/20).

Dostęp do informacji publicznej obejmuje treść danej informacji, a ten może być realizowany w różnych formach. Oprócz wglądu do akt, podmiot niebędący stroną postępowania przygotowawczego ma prawo żądać udostępnienia informacji publicznej również poprzez uzyskanie kserokopii czy odpisu dokumentu z akt, ale również informacji stanowiącej “wycinek” akt, wyprowadzonej z treści akt postępowania.

Prokuratura Rejonowa, jako organ władzy publicznej jest podmiotem na którym ciąży ustawowy obowiązek udostępniania informacji publicznych. Istota sporu w sprawie sprowadzała się natomiast do tego, czy odpis postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia, stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu na zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Umorzenie postępowania przygotowawczego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego, co oznacza, że takie umorzenie jest rozstrzygnięciem, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p., a postanowienie w tej sprawie wydane przez prokuratora (funkcjonariusza publicznego) dokumentem urzędowym (art. 6 ust. 2 ustawy). Rozstrzygnięcie w sprawie stanowiło zatem informację publiczną, która co do zasady mogła zostać udostępniona.