Czwarta ustawa deregulacyjna w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest wprowadzenie ponad 40 kolejnych ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 czerwca 2014 roku. Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Stanowi realizację polityki polegającej na ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej i redukcji zbędnych obciążeń „krok po kroku”. Obecnie projekt ustawy znajduje się w Sejmie, druk nr 2606: w dniu 8 lipca 2014 wpłynął do Sejmu, w dniu 14 lipca 2014 skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu zaś w dniu 22 lipca 2014 ów projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Zgodnie z zapowiedzią zmiany miałyby wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Do najważniejszych zmian wymienić należy:

zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

– umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

– zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),

– zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu – kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności – 72 zł),

– ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),

– zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),

– zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),

– kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).

ułatwienia w podatku akcyzowym:

– ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),

– wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego – zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),

– umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami(zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

– zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),

– ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu(doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego)

– zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej

– zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych

źródło: http://www.mg.gov.pl/Prawo+dla+przedsiebiorcy/Dzialania+legislacyjne/Czwarta+ustawa+deregulacyjna