Zwrot podatku VAT 2017

Podatek VAT powinien być dla przedsiębiorcy neutralny. W praktyce okazuje się, iż tak nie jest. Wynika to jednak nie tylko z wadliwych przepisów. Duże znaczenie ma bowiem praktyka organów podatkowych i wytycznych Ministra ds. finansów publicznych.

Jeśli w toku prowadzonej działalności gospodarczej okaże się, że podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny, to podatnik ma dwie możliwości. Może przenieść kwotę nadwyżki na następny okres rozliczeniowy – w razie gdyby w następnym okresie podatek należny był wyższy niż naliczony, to nadwyżka z poprzedniej deklaracji będzie pomniejszać powstałe zobowiązanie podatkowe albo może zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Ustawodawca przewiduje trzy, różne terminy dokonania zwrotu wykazanej w deklaracji nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:
1. Termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia deklaracji.
2. Termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy (czyli nie wystąpi podatek należny, a jedynie naliczony), to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku do 180 dni.
3. Termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia deklaracji. W praktyce już nie będzie stosowany (por. warunki wskazane w art. 87 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948).

Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze (60 dni) i ust. 5a (180 dni), traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).