Zmiany w podatku VAT 2014 – wybrane kwestie

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać przepisy zmieniające istotnie ustawę o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną dotychczasowe regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii, jak:  

moment powstania obowiązku podatkowego (Zniknie termin 7 dni na wystawienie faktury, który był jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi, bądź wydania towarów. Moment wystawienia faktury (poza kilkoma wyjątkami) nie będzie miał już żadnego znaczenia dla terminu powstania obowiązku podatkowego.   W przypadku usług przyjmowanych częściowo, obowiązek podatkowy będzie powstawał co do zasady z chwilą wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Zmieniają się też przepisy dotyczące tzw. szczegółowego momentu powstawania obowiązku podatkowego Nowe zasady dot. m.in. usług transportowych, budowlanych, najmu, stałej obsługi prawnej i biurowej).

terminy odliczenia podatku VAT naliczonego (wprowadza się nową zasadę ogólną odnosząca się do terminu odliczenia podatku naliczonego.  Prawo do odliczenia podatku będzie powstawało w tym samym okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej czynności,  nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, bądź dokument celny),

terminy wystawiania faktur (terminy na wystawienie faktur zostaną co do zasady znacznie wydłużone (do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano czynność bądź przyjęto zaliczkę). Jednocześnie nowe przepisy umożliwią wystawiania faktur przed wykonaniem czynności lub przed przyjęciem zaliczki (nie wcześniej jednakże niż 30.dni przed wykonaniem czynności, bądź przyjęciem zaliczki)

podstawy opodatkowania („wszystko, co stanowi zapłatę; którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej”)

Od 1 stycznia 2014 r. aby odliczyć podatek naliczony podatnicy w dużej mierze będę musieli koncentrować się na tym, kiedy u ich kontrahenta VAT stał się należny. Ciągle też, by skorzystać z odliczenia konieczne będzie posiadanie oryginału faktury (bądź też jej duplikatu). Należy mieć na uwadze, że w myśl przepisów zawartych w znowelizowanej ustawie o VAT, możliwość odliczenia podatku nie zależeć będzie przede wszystkim od momentu otrzymania faktury potwierdzającej transakcję. Istotny stanie się moment wykonania czynności (dostawy towaru, wykonania usługi), który z kolei często wynika z porozumień pomiędzy kontrahentami i odzwierciedlony jest umowach i warunkach transakcji. Aby zapobiec zbyt wczesnemu odliczaniu VAT naliczonego, warto o tym szczególnie pamiętać również z tego powodu, że wskutek omawianej nowelizacji, sprzedawcy będą mieli większą dowolność w zakresie wystawiania faktur przed dostawą towarów bądź wykonaniem usługi.

Ze względu na zakres wchodzących zmian, zaleca się weryfikację obecnie stosowanych wewnętrznych procedur rozliczania podatku VAT oraz obowiązujące uzgodnienia z kontrahentami pod kątem ich zgodności z nowymi przepisami.

por. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1027).