Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przedstawiła kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej.

Do najważniejszych założeń należą m.in.:

– wprowadzenie nowych, niewładczych form działania organów podatkowych m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zawierania porozumień pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, wprowadzenie mediacji podatkowej;

– wydłużenie terminów na wniesienie odwołania i zażalenia (odpowiednio do 30 i 14 dni);

– zmiany terminów przedawnienia możliwości dokonania wymiaru podatku – 3-letni okres przedawnienia wymiaru dla rozliczeń niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 5-letni dla rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą;

– wprowadzenie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która ma na celu umożliwienie organom podatkowym określenie konsekwencji prawnopodatkowych zaistniałego stanu rzeczy w oparciu o ekonomiczną treść zdarzeń;

– uzupełnienie zasad prawa podatkowego m.in. o zasadę ugodowego załatwiania spraw, rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario);

– wprowadzenie podstawowych praw i obowiązków podatnika np. obowiązek zwrotu należności otrzymanej od organów podatkowych nienależnie, czy prawo do rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwienia sprawy;

– utworzenie „Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych”, który będzie dostępny na bieżąco dla wszystkich państwowych i samorządowych organów podatkowych;

Przewidziane będą trzy formy pełnomocnictwa: ogólne, szczególne i do doręczeń; instytucja pełnomocnika ogólnego będzie miała zastosowanie do wszystkich uczestników procedur podatkowych – nie będzie obowiązku przedkładania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej; pełnomocnik ogólny będzie mógł być ustanowiony w toku postępowania lub gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa;

– rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynności sprawdzających i wprowadzenie zasady pierwszeństwa tych czynności przed rozpoczęciem kontroli podatkowej.

– uproszczenie procedury dochodzenia nadpłat i zwrotów – wprowadzenie jednego postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty inicjowane z urzędu lub na wniosek; wprowadzenie zasady, zgodnie z którą organ podatkowy powinien z urzędu, w możliwie uproszczonej procedurze, m.in. bez konieczności wszczęcia postępowania, stwierdzać nadpłatę w każdym przypadku, gdy ustali jej istnienie; rozszerzenie katalogu przypadków, w których nadpłata będzie zwracana bez wydawania decyzji (m.in. gdy nadpłata wynika z deklaracji, korekty deklaracji, których organ nie kwestionuje, ale także gdy wynika ona z wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty, który organ uwzględnia w całości, chyba że strona wystąpi o wydanie i doręczenie takiej decyzji).

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/12146214/Kierunkowe+zalozenia+Ordynacji+Podatkowej.pdf