Wpisy dla tagu: wznowienie postępowania

Opublikowano

W dniu 15 lutego 2015 roku w dzienniku Ustaw pod pozycją 235 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12. Przypomnijmy, iż w przedmiotowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., oraz […]

Jeśli polski system wymiaru sprawiedliwości zawiedzie…

Zdarzają się w naszym kraju przypadki, w którym, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jest niewydolny, zaś wydane rozstrzygnięcia są niesatysakcjonujące. W sprawach indywidualnych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) pojawia się możliwość weryfikacji takich ostatecznych rozstrzygnięć przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dalej […]

Co robić po przegranej sprawie…. jak się okazuje nie wszystko stracone.

Podatnicy, którzy przegrali sprawę podatkową przed sądem administracyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego po uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej „TSUE” (poprzednio ETS) względnie korzystnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej „ETPCz”. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje podstawy do wznowienia postępowania po wyroku ETPCz (od 10.04.2010 r.), bowiem […]