Wpisy dla tagu: wyrok TK

Przymusowa sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt SK 11/13. Podnieść należy, iż w tym zakresie wyrok Trybunału jest konsekwentny […]

Wzmocnienie prawa do obrony w k.p.s.w.

W dniu 18 czerwca 2015 roku opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U., poz. 841). Nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia znosi dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa do obrony. Zgodnie ze zmianami art. 4 oraz art. 38 k.p.s.w., rozszerza się zakres […]

Zakaz wstecznego stosowania wobec oskarżonego kary nieznanej ustawie – wyrok TK

W dniu 12 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne K. N., T. P., K. S. dotyczące nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 30 ustawy z 16 września 2011 r. […]

Przepisy rozporządzenia MF niekonstytucyjne!

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. W dniu 23 września 2014 r. a następnie w dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę […]

Trybunał stanął po stronie obywatela

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej […]

Brak możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką – niekonstytucyjny

tak orzekł w dniu 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, sygn. akt SK 40/11. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 konstytucji. Trybunał podkreślił, iż płacenie […]