Wpisy dla tagu: wyrok SN

Odpowiedzialność odszkodowawcza – wybrane orzecznictwo SN

1. Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa (uchwała SN z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CZP 105/18). Co ciekawe w sprawie wystąpił interesujący problemem zakresu stosowania […]

Rozwód a ogłoszenie upadłości jednego małżonka

Według prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny (art. […]