Wpisy dla tagu: VAT

Należyta staranność w VAT

Zauważyć należy, iż choć ustawa o podatku od towarów i usług od 2015 roku posługuje się określeniem „należyta staranność” w żaden sposób go jednak nie definiuje, co w praktyce rodzi poważne problemy, zwłaszcza dla uczciwych podatników którzy padną ofiarą oszustwa podatkowego. W dniu 25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło zbiór zasad, do których należy […]

Brak numeru identyfikacyjnego do celów podatku VAT na fakturze, nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-518/14 Senatex GmbH przeciwko Finanzamt Hannover-Nord (urzędem skarbowym dla Północnego Hanoweru, Niemcy) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie zawierały numeru podatkowego wystawcy. Sprawa dotyczyła niemieckiej Spółki, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak […]

Braki formalne faktury nie uzasadniają odmowy odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA (zwaną dalej „Barlis”) przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira (administracją podatkową i celną, Portugalia) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur nie zawierających wystarczających opisów. Spór dotyczył Spółki działającej w branży hotelarskiej, która […]

Tzw. ulga na złe długi a podatek VAT od zbytej wierzytelności

Rozważmy bardzo praktyczny przypadek z życia. Otóż nasz kontrahent nie zapłacił za wykonaną usługę, my uprzednio wystawiliśmy fakturę VAT i rozliczyliśmy należny podatek i chcemy sprzedać przedmiotową wierzytelność . Powstaje pytanie o zakres straty którą możemy uwzględnić w naszym rozliczeniu. Czy w takim przypadku strata wyliczana jest przy uwzględnieniu wierzytelności w kwocie brutto, czyli wraz […]