Wpisy dla tagu: uchwała SN

Kontrola operacyjna – (niewystarczające) ograniczenia ustawowe

Obecna procedura karna umożliwia, niestety, w szerokim zakresie wykorzystywanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego wypełniającego znamiona przestępstwa – jest to wynik ostatnich zmian ustawodawczych. Zgodnie ze znowelizowanym, ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (dalej […]

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie

W dniu 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 60/17, podjął uchwałę następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powyższa uchwała została podjęta w […]

Zakaz ustanawiania prokury łącznej (niewłaściwej)

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) – ustanawianie prokury łącznej z członkiem zarządu spółki (zwanej mieszaną lub niewłaściwa), jest niedopuszczalne. Jako uzasadnienie takiego stanowiska Sąd Najwyższy wskazał m. in. brak ustanowienia takiego rodzaju prokury w kodeksie cywilnym, który określa tylko trzy rodzaje […]

Jeśli polski system wymiaru sprawiedliwości zawiedzie…

Zdarzają się w naszym kraju przypadki, w którym, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jest niewydolny, zaś wydane rozstrzygnięcia są niesatysakcjonujące. W sprawach indywidualnych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) pojawia się możliwość weryfikacji takich ostatecznych rozstrzygnięć przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dalej […]

Niekonstytucyjny przepis a praktyka sądowa

Przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP, który traci moc obowiązującą w odroczonym terminie, stosuje się do roszczeń wytoczonych do czasu utraty jego mocy obowiązującej – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 3 sędziów z 16 dnia października 2014 roku, sygn. akt III CZP 67/14. Często zdarza się, iż Trybunał Konstytucyjny w Polsce […]

Charakter prawny i skutki uregulowania przewidzianego w art. 35 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2014 r. III CZP 87/2013 wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. 1974 r. Nr […]