Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

W dniu 20 maja 2013 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę, w myślę której:

1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej;

2. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.

Warto odnotować, iż NSA już po raz drugi zajął się w uchwale opodatkowaniem akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Pierwszą uchwałę wydał w ubiegłym roku i  wówczas dotyczyła ona akcjonariuszy będących osobami prawnymi (uchwała z dnia 16 stycznia 2012 roku, sygn. akt II FPS 1/11). NSA stwierdził, że dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.  Pytanie rozstrzygnięte w dniu 20 maja 2013 roku, sygn. akt II FPS 6/12,  dotyczyło tego samego problemu co u osób prawnych – czy akcjonariusz – ale będący osobą fizyczną – powinien płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, czy dopiero w momencie otrzymania dywidendy. Przesądzając, konsekwentnie, iż akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dopiero wówczas, gdy otrzyma dywidendę.