Podatnik musi mieć pewność…

czy doszło do przerwania biegu przedawnienia jego zobowiązania podatkowego czy też nie?

Organ podatkowy musi zawiadomić podatnika o wszczęciu egzekucji, zanim jeszcze upłynie termin przedawnienia podatku – tak stwierdził w dniu 3 czerwca 2013 roku w uchwale w składzie siedmioosobowym Naczelny Sąd Administracyjny. W przeciwnym razie podatek się przedawni.  NSA zajął w uchwale identyczne stanowisko, co Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2012 roku (sygn. akt P 30/11) – że podatnik, jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, musi zostać powiadomiony o wszczęciu postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wówczas chodziło o zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, natomiast poniedziałkowa uchwała NSA dotyczyła przerwania biegu przedawnienia. Wnioski Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sąd Administracyjnego są podobne. A mianowicie sytuacja, gdy podatnik nie wiedział o wszczęciu postępowania karnoskarbowego względnie egzekucyjnego i mógł przyjąć, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, jest naruszeniem zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Reasumując uznać należy, iż niewątpliwie poniedziałkowa uchwała NSA przełoży się korzystnie na sytuację tysięcy firm i zwykłych podatników, łatwiej będzie przewidzieć działania podatkowego. NSA uznał, że zastosowanie środka egzekucyjnego skutecznie przerwie bieg przedawnienia tylko wówczas, gdy fiskus zawiadomi o tym podatnika przed upływem terminu przedawnienia. (sygn. akt: I FPS 6/12).