Opublikowano

W dniu 15 lutego 2015 roku w dzienniku Ustaw pod pozycją 235 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12. Przypomnijmy, iż w przedmiotowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., oraz z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego w zakresie, w jakim dotyczy przypadków nieświadomego przyjęcia przez sprzedającego oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe zawierającego nieprawdziwe dane, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.

Skutkiem wyroku jest to, że od momentu jego wejścia w życie § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., i § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego nie będzie zawierał unormowania, które wyłączałoby możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki lub zwolnienia w podatku akcyzowym w przypadku nieświadomego przyjęcia przez podatnika oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego zawierającego nieprawdziwe dane.

Przedmiotowe przepisy utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 roku. Jeżeli zapadły jakiekolwiek decyzje podatkowe w oparciu o te przepisy warto rozważyć możliwość złożenia wniosku o wznowienie tego postępowania – czasu jest jednak niewiele (do 15 marca 2015 roku).