Należyta staranność w VAT

Zauważyć należy, iż choć ustawa o podatku od towarów i usług od 2015 roku posługuje się określeniem „należyta staranność” w żaden sposób go jednak nie definiuje, co w praktyce rodzi poważne problemy, zwłaszcza dla uczciwych podatników którzy padną ofiarą oszustwa podatkowego.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło zbiór zasad, do których należy się stosować, aby dochować tzw. należytej staranności przy transakcjach objętych podatkiem VAT. Dokument nosi nazwę „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Skierowany jest jednak wyłącznie do pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Wskazano w nim szereg czynników, które mają pomóc urzędnikom w ocenie, czy w rozpatrywanym przypadku zarzucenie podatnikowi niedochowania należytej staranności będzie uzasadnione. Katalog (nie wyczerpujący) ten wskazuje jakimi kryteriami powinien kierować się podatnik, weryfikując swojego kontrahenta. Brak ich dotrzymania także może być powodem uznania przez urzędników, że przedsiębiorca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i co za tym idzie wszczęcia przeciwko niemu czynności urzędowych.

W pierwszej kolejności organy ocenią, czy przedsiębiorca przed zawarciem transakcji z nowym kontrahentem sprawdził go pod względem formalnym. A zatem, czy znajduje się on w rejestrze: czynnych podatników VAT, KRS lub CEIDG, wreszcie rejestrze podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 96 ust 8 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług.

“Metodyka” z pewnością nie jest wyczerpującym dokumentem, oczekiwanym przez rynek. Wyrazić można nadzieję, iż w przypadku gdy usunie występujący w praktyce chaos (lub go poważnie ograniczy), będzie dobrym prognostykiem przed wydaniem interpretacji ogólnej przez MF.

więcej na stronie MF (link do dokumentu)
https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2eba55c3-cba9-4f1d-aa36-684f76b2d561&groupId=764034
.