Kiedy importer towaru akcyzowego nie zapłaci od niego akcyzy i zapłaci niższy VAT?

W świetle przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej “ustawa o VAT”), podatnicy podatku od towarów i usług (dalej “VAT”), na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, obowiązani są do samonaliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty VAT, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Przy imporcie towarów akcyzowych, w tym m.in. oleju napędowego czy oleju opałowego, gazu płynnego (LPG) lub  alkoholu, w momencie clenia towaru np. objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu, importer winien do podstawy opodatkowania dodać mi.n cło, a także podatek akcyzowy (o ile mamy oczywiście do czynienia z towarem akcyzowym). Natomiast podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest suma wszystkich wskazanych w tym przepisie “składników” (por. art. 29 ust. 13-15 ustawy o VAT). 

Niemniej w przypadku gdy importer spełni jednocześnie kryteria  niezbędne do objęcia tego towaru procedurą zawieszenia poboru akcyzy (czyli uzyska status zarejestrowanego wysyłającego – zezwolenie u właściwego naczelnika urzędu celnego oraz złoży zabezpieczenie akcyzowego – w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe, por. art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym) to do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu nie doliczy akcyzy, która podlega zawieszeniu, pomimo jej wyliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym. Skutkiem tej operacji jest znaczne zmniejszenie zarówno podstawy jaki i wysokości VAT z tytułu importu.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonanej przez  Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPP2/443-98/11-3/S/IR z 27 stycznia 2012 r.), który przyjął, iż  konieczność doliczenia do podstawy VAT dotyczy wyłącznie faktycznie zapłaconego przez importera cła i faktycznie zapłaconego podatku akcyzowego. Tym  samym, zawieszony podatek akcyzowy, jako faktycznie nie uiszczany w momencie importu, nie może być doliczany do podstawy opodatkowania VAT.Fakt powstania długu celnego i konieczność zapłaty cła, podatku VAT, ale bez podatku akcyzowego w sytuacji importu wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej w dniu 16 lutego 2011 r. interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1154/10-2/SM.