Informacja

Większość sprzedawców oleju napędowego grzewczego w kraju oczekuje na wynik wniosku złożonego w trybie prejudycjalnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) w dniu 5 września 2014 r.– ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu. Sprawa została zarejestrowana w Trybunale pod sygn. akt C-418/14 i na poniższej stronie można śledzić postępy toczącego się postępowania:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=418&td=ALL

W sprawie zestawień interweniowali także w Komisji Europejskiej Europosłowie, poniżej link z odpowiedzią KE:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009397&language=PL

Wyrok TSUE może mieć znaczący wpływ na setki postępowań prowadzonych w kraju (aktualnie zawieszonych).