Aktualności

Oleje smarowe a podatek akcyzowy

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych w inny sposób niż paliwa silnikowe lub grzewcze budziły wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przy czym w zasadzie nie kwestionowano dotychczas poglądu wynikającego ze stosowania przepisów obu dyrektyw energetycznej i horyzontalnej (odpowiednio Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów […]

Nabywanie cudzych wierzytleności a VAT

Płacić VAT od nabytej wierzytelności, czy też nie? A jeżeli tak to od jakiej podatawy wyliczyć podatek: nominalej wartości wierzytelności, dyskonta czy też faktycznie otrzymanych od dłużnika środków? Wszelkie spory, jak się wydaje, przeciął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2012 roku (I FPS 5/11), w którym przyjęto, iż transakcja nabycia na […]

Zaproszenie dla sprzedawców oleju opałowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż mec. Piotr Lewczyk został poproszony przez Polską Izbę Paliw Płynnych  do przedstawienia podczas odbywających się w Warszawie Tagów Paliw, w dniu 25 maja 2012 roku, dwóch referatów na temat: 1. bieżącego orzecznictwa WSA i NSA w przedmiocie odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego, a ponadto 2. dwóch zapytań WSA do TK w […]

Kiedy importer towaru akcyzowego nie zapłaci od niego akcyzy i zapłaci niższy VAT?

W świetle przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej “ustawa o VAT”), podatnicy podatku od towarów i usług (dalej “VAT”), na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, obowiązani są do samonaliczenia i […]

Czy wadliwą decyzję podatkową można wzruszyć w sądowym trybie nadzwyczajnym z powodu błędnego określenie podstawy opodatkowania?

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można, gdyż taka wadliwość nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Zdaniem NSA nie można znaleźć argumentów przemawiających za tym, iż błędne określenie podstawy opodatkowania stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa z powodu błędnego postępowania, w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W przedmiotwej sprawie organ podatkowy pomylił się i […]

Czego może domagać się właściciel (wynajmujący) od gminy, gdy lokator nie płaci czynszu i nie wykonuje wyroku ekmisyjnego?

Jednym słowem: odszkodowania. Problem z niesfornym lokatorem miał (lub będzie miał) każdy właściciel lokalu mieszkalnego, który postanowi go wynająć. Na gruncie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (dalej jako “u.o.p.l.”) zakres pojęcia lokatora został bowiem niestety ujęty stosunkowo szeroko: objęte nim […]