Adwokat w Urzędzie Patentowym

W dniu 27 sierpnia 2015 Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Jednym z jej zapisów jest nowy art. 236[1] ustawy prawo własności przemysłowej, który brzmi “Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.” Przepis będzie obowiązywał w terminie 60 dni od publikacji ustawy.

Innymi słowy oznacza to rozbicie pewnego monopolu – wyłączności zastępstwa rzeczników patentowych w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP i dopuszczenie do niego adwokatów i radców prawnych.

Pamiętać należy, iż zarówno uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek, jak i prawa z ochronnego na wzór użytkowy czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymaga dokonania szeregu sformalizowanych czynności. Postępowanie przed urzędem Patentowym kończy się rozstrzygnięciem, które zapada w formie decyzji lub postanowienia. Jeżeli strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia podjętego przez Urząd może wnieść środek odwoławczy (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Wniosek ten nie powoduje jednak przeniesienia sprawy do organu wyższego rzędu (jest niedewolutywny), a rozpatruje go Urząd Patentowy poprzez wyznaczonego eksperta.

Na wszystkie decyzje oraz postanowienia wydane przez Urząd Patentowy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Właściwym miejscowo sądem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Nie wszystkie sprawy sporne jednak mieszczą się w kompetencjach Urzędu Patentowego. Nie może on bowiem rozstrzygać roszczeń stricte cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które zostały przekazane pod jurysdykcję sądów powszechnych. W szczególności rozpatruje one sprawy o na przykład:
– ustalenie autorstwa projektu wynalazczego,
– ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
– wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego,
– naruszenie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji,
– przeniesienie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;

Do wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym konieczne jest wniesienie pozwu.

Wynagrodzenie rzeczników patentowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076).